Settings Invoices Backups Log out

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení a smluvní strany

  1. Společnost ELSORA Digital s.r.o. (dále také jen „Provozovatel“) vydává v souladu s ustanovením dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem pro služby pronájmu herních serverů (dále jen „Služby”) prostřednictvím webového rozhraní https://tiligus.com .

  2. Společnost ELSORA Digital s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 86109

  3. Provozovatelem https://tiligus.com je společnost ELSORA Digital s.r.o., IČ: 10925961, se sídlem Liboš 133, 783 13, Česká republika

  4. Kontaktní adresy pro písemný styk:

 1. Poštovní: Liboš 133, 783 13, Česká republika

 2. e-mail: [email protected]

  1. Zákazníkem je fyzická osoba, které ELSORA Digital s.r.o. poskytuje Služby na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva”) uzavřené v souladu s těmito VOP. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a fyzické osoby (dále jen „Zákazník“), která uzavírá Smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel prostřednictvím webového rozhraní dostupném na internetové adrese https://tiligus.com (dále jen „uživatelské rozhraní“)

  2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, pokud osoba, která má v úmyslu zakoupit nabízené Služby od Provozovatele je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu. V takovémto případě, kdy Zákazník není spotřebitelem se na něj nevztahuje ochrana spotřebitele dle těchto VOP a dle právních předpisů.

  3. Smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. V případě pochybností či nejasností z důvodu odchylek jazykových verzí těchto VOP má vždy přednost verze v českém jazyce.

  4. Dokončením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s těmito VOP a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou Službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané Služby dle nabídky Provozovatele.

  5. Zákazník dokončením objednávky výslovně žádá, aby Provozovatel zahájil poskytování Služby dle uzavírané Smlouvy s Provozovatelem před uplynutím 14-ti denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy a současně bere na vědomí a souhlasí, že je-li mu dodán před uplynutím této lhůty digitální obsah, který není na hmotném nosiči, nemá právo od Smlouvy odstoupit.


 

 1. Zákaznický účet

  1. Zákaznický účet vznikne zákazníkovi jeho registrací v uživatelském rozhraní na webových stránkách internetové domény https://tiligus.com a to zadáním požadovaných údajů do registračního formuláře.

  2. Zákazník je povinen při všech úkonech spojených s registrací svého Zákaznického účtu o sobě uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje a v případě jejich jakékoliv změny je bez zbytečného odkladu v Zákaznickém účtu aktualizovat.

  3. Údaje vyplněné Zákazníkem v Zákaznickém účtu jsou při objednávání Služeb u Provozovatele považovány za správné.

  4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud uvede při registraci v Zákaznickém účtu neplatné údaje nebo nezajistí jejich aktualizaci v případě jejich změny, není Provozovatel nijak zodpovědný za jakékoli škody materiálního, finančního či duševního charakteru, které Zákazníkovi z tohoto důsledku vzniknou a Zákazník v tomto případě není oprávněn vymáhat na Provozovateli náhradu jakékoli takto vzniklé škody.

  5. V případě zjištění Provozovatele, že Zákazník uvedl při registraci v Zákaznickém účtu jednoznačně nesprávné údaje a ani po výzvě Provozovatele nesjedná nápravu, nebo Zákazník poruší své povinnosti z obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn daný Zákaznický účet zrušit.

  6. Provozovatel je oprávněn Zákaznický účet zrušit v případě, že svůj účet Zákazník déle než 6 měsíců nevyužívá.

  7. Přístup do Zákaznického účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů umožňujících přístup do jeho Zákaznického účtu a současně tyto údaje uchovávat tak, aby nebyly přístupné jiným osobám. Zákazník nesmí umožnit využívání svého Zákaznického účtu jiným osobám.

  8. Zákazník v den své registrace v Zákaznickém účtu, která zahrnuje vyplnění osobních údajů, musí být starší 16 let. Pokud registrující se Zákazník je mladší 16 let, musí jeho registraci Provozovateli odsouhlasit jeho zákonný zástupce.

  9. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel může v určitých případech, jako je např. údržba hardwaru a softwaru, dočasně na nezbytně nutnou dobu omezit dostupnost Zákaznického účtu.


 

 1. Uzavření smlouvy

  1. Zákazník může objednávat Služby Provozovatele prostřednictvím svého Zákaznického účtu.

  2. Nabídka Služeb na webových stránkách Provozovatele je informativního charakteru a není návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva může být uzavřena až na základě uskutečněné objednávky Zákazníka.

  3. Uživatelské rozhraní webových stránek obsahuje informace o Službách, technických parametrech Služeb včetně uvedení cen jednotlivých Služeb. Ceny Služeb jsou pro Zákazníka uvedeny jako konečné včetně všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb jsou platné po dobu jejich zobrazení v uživatelském rozhraní. Provozovatel si vyhrazuje možnost uzavřít se Zákazníkem Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  4. Objednávku Služeb Zákazník realizuje vyplněním a odesláním objednávkového formuláře přístupného Zákazníkovi v uživatelském rozhraní. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

  5. Před odesláním objednávky Provozovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat, opravovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, zejména s ohledem na možnost opravit chyby při zadávání údajů do objednávky. Dokončení objednávky Zákazník provede kliknutím na tlačítko Objednat. Příjem objednávky Provozovatel Zákazníkovi neprodleně potvrdí elektronickou zprávou odeslanou na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v jeho Zákaznickém účtu, přičemž toto potvrzení přijetí objednávky není její akceptací.

  6. Provozovatel je oprávněn v případě určitých pochybností či nejasností požádat Zákazníka o dodatečné písemné nebo telefonické potvrzení objednávky.

  7. Smlouva nabývá platnosti okamžikem přijetí (akceptace) řádné a úplné objednávky služby ze strany Zákazníka Provozovatelem a nabývá účinnosti dnem, kdy je na bankovní účet Provozovatele doručena sjednaná a identifikovatelná platba vyplývající z uskutečněné objednávky Zákazníka nebo dnem kdy Provozovatel obdrží informaci o provedené platbě Zákazníka ze systému platební brány.

  8. Jakmile smlouva nabyde účinnosti, obdrží Zákazník na svůj email od Provozovatele elektronickou zprávu o spuštění objednané Služby k užívání Zákazníkem.


 

 1. Doba trvání smlouvy

  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která odpovídá délce fakturačního období zvoleného Zákazníkem v objednávce Služby.

  2. Obnovit Smlouvu v jejím aktuálním znění je možné opětovně vždy s novým fakturačním obdobím sjednané již existující Služby za podmínek řádné úhrady všech závazků ze strany Zákazníka Provozovateli a souhlasem ze strany Provozovatele.

  3. Smlouva zaniká:

   1. Uplynutím sjednané doby.

   2. Odstoupením od Smlouvy. Obě smluvní strany mají právo od této Smlouvy kdykoliv odstoupit z důvodu uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě. Byla-li Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), tj. např. vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní Provozovatele, má právo Zákazník od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 14 dnů od zahájení poskytování Služby. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy sjednané distančním způsobem do 14 dnů od jejího sjednání, vrátí Provozovatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení Provozovateli oznámení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, platby, které Provozovatel od Zákazníka v rámci Smlouvy obdržel. Pro vrácení plateb bude Provozovatelem použit stejný platební nástroj, který Zákazník použil pro provedení platby za objednanou Službu, kterou vypovídá. Odstoupení od Smlouvy může zákazník zasílat na elektronickou adresu Provozovatele – [email protected] .

   3. Řádným a včasným neuhrazením splatné pohledávky.

   4. Výpovědí Smlouvy. K zániku dojde s ukončením sjednaného fakturačního období nebo uplynutím výpovědní lhůty byla-li ve Smlouvě stanovena.

  4. Ukončením smluvního vztahu není Zákazník zbaven povinnosti uhradit Provozovateli všechny závazky vyplývajících z poskytovaných Služeb až do ukončení smluvního vztahu a ani není zbaven odpovědnosti za případné škody způsobené Provozovateli.

  5. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy uzavřené distančním způsobem, jejímž předmětem je poskytování Služeb, do 14 dnů od sjednání a Provozovatel zahájil plnění na základě výslovné žádosti Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je Zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny za Služby dodané do okamžiku odstoupení od Smlouvy.


 

 1. Práva a povinnosti Provozovatele

  1. Provozovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi Službu dle Smlouvy a/nebo VOP.

  2. Provozovatel je oprávněn od Zákazníka požadovat nezbytné informace ke zjištění a ověření jeho totožnosti a svéprávnosti, jak před uzavřením, tak i v průběhu trvání vzájemného smluvního vztahu.

  3. Provozovatel je oprávněn přerušit dodávku Služeb či omezit jejich dostupnost, zejména při okolnostech, které znemožňují svým charakterem poskytovat Služby dle Smlouvy. Takovými okolnostmi mohou být např. výpadek v dodávkách energií, nutná údržba síťové infrastruktury, výpadek telekomunikačního spojení. Provozovatel se zavazuje informovat Zákazníka o skutečnostech znemožňujících poskytování Služeb dle Smlouvy formou Oznámení zaslaného elektronickou formou na emailovou adresu Zákazníka uvedenou při registraci v jeho Zákaznickém účtu. Provozovatel neověřuje doručení Oznámení či jiných zpráv Zákazníkovi. Za doručení Oznámení a zpráv Zákazníkovi je považováno jejich odeslání Provozovatelem v elektronické formě na emailovou adresu nebo v písemné formě na kontaktní adresu Zákazníka uvedenou při registraci v Zákaznickém účtu.

  4. Provozovatel nenese odpovědnost za přerušení dodávky Služeb z důvodu zásahu vyšší moci nebo třetích osob. Mezi důvody zásahu vyšší moci patří například požár, povodeň, zemětřesení, vítr, válka. Mezi důvody zásahu třetích stran patří například hackerské útoky, poruchy na zařízeních třetích dodavatelů.

  5. Provozovatel má kdykoliv právo v nezbytném rozsahu dočasně přerušit či omezit poskytování Služby bez předchozího upozornění zákazníka, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou a/nebo VOP. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud Zákazník ve lhůtě 14 dnů od přerušení či omezení Služby dle předchozí věty neodstraní příčiny, pro které bylo poskytování Služby přerušeno či omezeno. Odstoupení nabývá platnosti dnem doručení Oznámení o odstoupení od Smlouvy. Dnem doručení odstoupení od smlouvy je považován den odeslání Oznámení odstoupení od smlouvy Provozovatelem na kontaktní emailovou adresu Zákazníka, přičemž Provozovatel negarantuje doručení Oznámení Zákazníkovi.

  6. Provozovatel má právo dočasně omezit nebo přerušit poskytování Služby v nezbytném rozsahu i bez předchozího upozornění Zákazníka dochází-li využíváním Služby v rozporu s VOP a/nebo Smlouvou k ohrožení funkcí nebo funkčnosti zařízení Provozovatele nebo třetích subjektů.

  7. Provozovatel má právo dočasně omezit nebo přerušit poskytování Služby v nezbytném rozsahu i bez předchozího upozornění Zákazníka dochází-li využíváním Služby v rozporu s VOP a/nebo Smlouvou k ohrožení nebo narušení provozu Služeb a/nebo k riziku ohrožení nebo zničení uložených dat nebo jejich konzistence.

  8. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit poskytovaní Služby na základě soudního nařízení.

  9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za data, které Zákazník zveřejní na síti internetu a ani za data, které Zákazník z internetové sítě získá. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah Zákazníkem přenášených dat a obsah serveru využívaného v rámci Služby Zákazníkem.

  10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vznik závad, poruch či částečné nebo celé nefunkčnosti Služby, pokud tyto poruchy či závady jsou následkem neodborného a/nebo neoprávněného zacházení ze strany Zákazníka či třetích osob.

  11. Provozovatel je oprávněn z naléhavého technického důvodu i bez souhlasu Zákazníka změnit přístupové kódy, a to za předpokladu, že je to nezbytně nutné k řádnému poskytování Služeb.

  12. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.1 písm. e) občanského zákoníku.


 

 1. Práva a povinnosti zákazníka

  1. Zákazník je povinen se před uzavřením Smlouvy a zahájením čerpání Služby seznámit s VOP.

  2. Zákazník je povinen v Zákaznickém účtu při každé změně aktualizovat bez zbytečného odkladu své identifikační, kontaktní a fakturační údaje. Pokud informace nebudou aktualizovány, je Zákazník odpovědný za vzniklou škodu.

  3. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí s těmito VOP.

  4. Zákazník v případě zakoupení a využití Služby za účelem provozování hry Minecraft automaticky souhlasí s licenčními podmínkami vydanými společností Mojang AB, které jsou k dispozici na : https://account.mojang.com/documents/minecraft_eula

  5. Zákazník je povinen využívat Služby Provozovatele tak, aby byly v souladu se zákony a právními předpisy závaznými na území České republiky.

  6. Zákazník bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za veškeré informace a obsahy ukládané na jemu přiděleném virtuálním serveru v rámci využívání Služby, je správcem této Služby a poskytovatelem služeb ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., jež spočívá v ukládání informací.

  7. Zákazník je povinen užívat Služby pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP, se Smlouvou a/nebo s případnými pokyny Provozovatele.

  8. Zákazník je povinen využívat Služby Provozovatele tak, aby se nenarušovali práva třetích stran.

  9. Zákazník se zavazuje zdržet se prostřednictvím využívání Služby u Provozovatele zejména:

   1. Jakékoliv činnosti spojené s těžbou kryptoměn.

   2. Aktivit, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, evropským právem a platnými mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána.

   3. Aktivit porušující autorská, průmyslová, patentová či jiná podobná práva.

   4. Aktivit přetěžujících servery, infrastrukturu nebo technická zařízení Provozovatele či třetích stran, včetně používání a šíření nástrojů, které by ohrožovali bezpečnost internetové sítě.

   5. Provozovat aplikace nebo skripty, které by mohli jakkoliv poškodit Provozovatele nebo třetí stranu.

   6. Provozovat a/nebo šířit v rámci využívání Služby Závadný obsah.

  10. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost a neručí za technické či jiné potíže způsobené provozem operačního systému a/nebo aplikací či dat, které si Zákazník na virtuální server u využívané Služby sám nainstaloval a/nebo umístil.

  11. Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarových a softwarových prvků Provozovatele a/nebo třetích stran.

  12. Zákazník bere na vědomí, že hovory nebo jiné formy komunikace mezi Zákazníkem a Provozovatelem mohou být nahrávány, elektronicky evidovány či jinak monitorovány z důvodu zkvalitnění služeb.

  13. Zákazník je plně odpovědný za způsob využívání Služby a účel ke kterému Službu využívá, včetně všech důsledků, které z takového způsobu či účelu vyplývají.

  14. Zákazník odesláním objednávky a/nebo uzavřením Kupní smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  15. Zákazník není oprávněn přeprodávat Služby Provozovatele třetím osobám.


 

 1. Reklamace služeb

  1. Reklamace se vyřizuje písemně prostřednictvím emailové adresy Provozovatele [email protected] . Reklamace musí obsahovat detailní popis reklamované závady.

  2. Reklamace se vyřizují v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě, pokud se Zákazník s provozovatelem nedohodli na lhůtě delší. Lhůta pro vyřízení reklamace se začíná počítat dnem dodání všech podkladů potřebných k řádnému posouzení reklamace Provozovatelem.

  3. Provozovatel po posouzení zaslané reklamace může vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

   1. Reklamaci uzná jako oprávněnou a učiní nápravu.

   2. Reklamaci jako oprávněnou neuzná.

   3. O způsobu vyřízení reklamace informuje Zákazníka na jeho elektronickou adresu.


 

 1. Platby

  1. Provozovatel zajišťuje včasné informování Zákazníka o nutném provedení platby, a to zobrazením informace k platbě v administrativním rozhraní Zákaznického účtu nebo doručením Oznámení výzvy k platbě na kontaktní email Zákazníka.

  2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám odpovědný za včasné provedení platby Provozovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet.

  3. Způsob úhrady si Zákazník volí v objednávce Služby.

  4. Jakýkoliv poplatek související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoliv Provozovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu, poplatek za platbu on-line platební kartou, poplatek za mezinárodní platbu.

  5. Platba je považována za uhrazenou, pokud je v termínu splatnosti, s označením platby správným variabilním symbolem a ve správné výši připsána na účet Provozovatele. Pokud platba tyto podmínky nesplňuje má Provozovatel právo nezahájit poskytování Služby, případně omezit, pozastavit či ukončit její poskytování.

  6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zprovoznění objednané Služby bude uskutečněno až po přijetí sjednané a identifikovatelné platby za objednané Službu na účet Provozovatele. Pokud platba za objednané Služby nebude na účet Provozovatele připsána do 30 dnů od data výzvy k platbě a/nebo data vyfakturování bude celá objednávka stornována.

  7. U existující Služby, u které Provozovatel bude aktuálně nabízet možnost prodloužení, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude včas a řádně uhrazena výzva k platbě vztahující se k prodloužení Služby na další období, vystavená na základě objednávky prodloužení ze strany Zákazníka, tak po uplynutí uhrazeného období se Služba považuje za ukončenou a Provozovatel ukončí Zákazníkovi provoz poskytované Služby.

  8. Po připsání platby Zákazníka na účet Provozovatele, vystaví Provozovatel na tuto uskutečněnou platbu řádný daňový doklad. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel vystavený daňový doklad zašle prostřednictvím jeho kontaktní adresy elektronické pošty a/nebo zpřístupní ve vhodném elektronickém formátu (například .pdf) v administraci Zákaznického účtu. Dnem doručení je v takovémto případě den umístění daňového dokladu v Zákaznickém účtu. Zaslání daňového dokladu elektronickou poštou nebo jeho zveřejnění v Zákaznickém účtu Zákazník uznává za dostatečné doručení.

  9. Pokud Zákazník nevyužívá nebo nechce nadále využívat zprovozněnou Službu, nemá nárok na jakékoliv navrácení dříve uskutečněných plateb provedených ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto Službou.

  10. Není-li stanoveno ve Smlouvě nebo VOP jinak, nemá Zákazník v případě ukončení Služby nebo ukončení Smlouvy v průběhu Fakturačního období nárok na vrácení jakékoliv částky za provozování Služby do konce tohoto Fakturačního období.


 

 1. Změna nabídky služeb

  1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv s okamžitou účinností u nabídky poskytovaných Služeb změnit obsah, rozsah, parametry, podmínky a ceny. Zákazníkům, kteří mají uhrazenou Službu před změnou nabídky, jsou podmínky Služby zachovány v původním rozsahu po celou dobu již dříve zaplaceného fakturačního období.

  2. Provozovatel má právo kdykoliv zcela odebrat jakoukoliv Službu ze své nabídky, přičemž Zákazníkům využívajících odebíranou Službu umožní, pokud to bude aktuálně technicky a ekonomicky možné, po určitou dobu její provoz v původním rozsahu, přičemž se Zákazník může s Provozovatelem dohodnout na převodu takovéto své Služby na jinou ze Služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Při odebírání některé ze Služeb z nabídky má Provozovatel právo Zákazníka vyzvat ke změně takovéto odebírané Služby za jinou Službu dle své aktuální nabídky a k určitému datu, po jehož uplynutí nebude již původní Služba provozována. Pokud na základě této výzvy Zákazník nezmění využívanou Službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s využíváním původní Služby uskutečnil.

  3. Provozovatel má právo kdykoliv uplatnit na kteroukoliv standardně poskytovanou Službu tzv. Akční nabídku. Akční nabídkou může například být časově omezené poskytnutí nové Služby za zaváděcí ceny, časově omezené cenové či technologické zvýhodnění stávající Služby nebo bezplatné poskytnutí doplňkové služby apod. Služby sjednané mezi Zákazníkem a Provozovatelem v rámci Akční nabídky se řídí uveřejněnými podmínkami Akční nabídky, a to po dobu stanovenou Provozovatelem. Nárok na získání zvýhodněných podmínek dle Akční nabídky nemají Služby, které byly objednány či zřízeny před okamžikem zveřejnění Akční nabídky a Služby, které byly objednány po ukončení platnosti Akční nabídky. Provozovatel má právo uveřejněné Akční nabídky kdykoliv ukončit, prodloužit či změnit jejich specifikaci bez nároku na náhradu.


 

 1. Zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje Zákazníka zpracovává Provozovatel pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a/nebo v rámci provádění úkonů nezbytných při zřizování Zákaznického účtu Zákazníkem, popřípadě pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy a/ nebo v rámci marketingových akcí Provozovatele. Dále pak Provozovatel zpracovává údaje nezbytné k plnění zákonných povinností a právních předpisů, např. dle zákona o daních, zákona o účetnictví.

  2. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté Zákazníkem se považují za důvěrné.

  3. Provozovatel je oprávněn v případě, že je to nutné k zajištění plnění Smlouvy, sdílet nezbytná osobní data s třetími stranami.

  4. Zákazník dává Provozovateli svůj souhlas ke zpracování a shromažďování osobních údajů pro účely plnění Smlouvy a využití pro marketingové účely (zejména pro zasílání obchodních sdělení, SMS, telemarketing) a to až do doby Zákazníkova písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu ELSORA Digital s.r.o., Liboš 133, 78313. Za písemné vyjádření tohoto nesouhlasu se považuje v tomto případě i forma elektronická.

  5. Zákazník souhlasí se zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019Sb. v platném znění a v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

  6. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu.


 

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.


 

 1. Řešení sporů

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřené kupní Smlouvy mezi Zákazníkem a Provozovatelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Zákazníkem a Provozovatelem z uzavřené kupní Smlouvy

  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21.května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  3. Všechny spory vyplývající ze vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem budou na prvním místě řešeny smírnou cestou. Pokud smíru nebude dosaženo, tak všechny spory z tohoto vztahu a v souvislosti s ním budou s konečnou platností vyřešeny u obecných soudů České republiky. Pravomoc soudů jiných států je vyloučena.


 

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Platné VOP jsou zveřejněné na webových stránkách Provozovatele (https://tiligus.com).

  2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční prvek), pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl.6 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.593/2008 ze dne 17.června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  4. Zákazník souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn v průběhu poskytování služby změnit své VOP. Provozovatel a Zákazník se dohodli, že o změně VOP bude Provozovatel informovat Oznámením. V případě Oznámení podstatné změny VOP, která pro Zákazníka představuje jejich zhoršení, má Zákazník možnost ve lhůtě třiceti (30) dnů od odeslání Oznámení vypovědět Smlouvu, dle článku 5.3. V opačném případě se má za to, že Zákazník změny přijal.

  5. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.

  6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2021

Stáhnout