Settings Invoices Backups Log out

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků ELSORA Digital s.r.o. v souladu s GDPR

I.

Základní ustanovení

ELSORA Digital s.r.o. respektuje vaše soukromí a považuje ochranu soukromí a ochranu osobních dat za velmi důležitou, a proto vydáváme tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) subjektů údajů, zákazníků (dále jen „Zákazník“).

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je společnost ELSORA Digital s.r.o. (dále také „Správce“), IČ: 10925961, se sídlem Liboš 133, 783 13, Česká republika.

Kontaktní údaje Správce pro písemnou komunikaci jsou:

Zásady zpracování osobních údajů Zákazníků jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 216/679 a GDPR. Správce prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedenými nařízeními Evropské unie.

V případech, kdy ELSORA Digital s.r.o. určuje účel a způsob zpracování osobních údajů, je pak správcem dat. To zahrnuje zpravidla situace, kdy ELSORA Digital s.r.o. sbírá údaje Zákazníků, zástupců Zákazníků, potencionálních Zákazníků, uživatelů služeb.

Osobní údaje zpracováváme zpravidla na základě alespoň jednoho z následujících právních základů:

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce jsou povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodů plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

II.

Rozsah zpracování

Osobní údaje Správce zpracovává v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Dále Správce zpracovává údaje nezbytné pro splnění zákonných povinností. Osobní údaje získává Správce od subjektů těchto údajů.

Správce získává osobní údaje od subjektů údajů zpravidla při:

ELSORA Digital s.r.o. jako správce nezpracovává citlivé osobní údaje.

Správce může zpracovávat následující údaje:

III.

Pověřenec

ELSORA Digital s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u ELSORA Digital s.r.o. vyžadován.

IV.

Účel a právní důvody zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování osobních údajů je především:

Účelem zpracování osobních údajů je především:

V.

Doba zpracování osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a obecně závazných právních předpisů.

Faktury a účetní doklady jsou v souladu s příslušnými předpisy a § 31 zákona 593/1991 Sb, o účetnictví a zejména § 35 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let od ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě.

Správce uchovává osobní údaje pro účely marketingu po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním údajů pro účely marketingu, nejdéle však po dobu 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Data Zákazníků na serverech po ukončení smlouvy a/nebo ukončení provozu poskytované služby nejsou následně uchovávána a jsou bezpečně smazána (zpravidla během několika dnů).

Při vyplnění údajů potřebných k vytvoření Zákaznického účtu dává subjekt údajů Správci souhlas se zpracováním, který je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Úplné vymazání Zákaznického účtu je provedeno na základě autorizovaného požadavku subjektu údajů s tím, že se v administraci tohoto účtu nesmí nacházet jakákoliv aktivní služba. Pokud se v Zákaznické účtu nachází nějaká aktivní služba/služby, pak ani na základě autorizovaného požadavku subjektu není tento Zákaznický účet vymazán, ale pouze deaktivován bez možnosti přihlášení. Smazání Zákaznického účtu následně nastane po ukončení běhu všech služeb.

VI.

Zasílání obchodních sdělení

U zasílaných obchodních sdělení je vždy zřejmé, že Správce je jejich odesílatelem a je vždy z předmětu a textu zprávy zřejmé, že jde o obchodní sdělení. Obchodní sdělení můžeme na kontakty našich zákazníků zasílat na základě oprávněného zájmu Správce, a to jen do doby, než vyjádříte nesouhlas. Dále může Správce zasílat obchodní sdělení na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sdělení je uveden kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení. 

VII.

Zabezpečení osobních údajů 

ELSORA Digital s.r.o. jako správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje že přijal technická opatření k ochraně osobních údajů, jak u úložišť dat v elektronické podobě, tak u úložišť dat v podobě listinné.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje s jinými správci nesdílíme.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) a ani žádné mezinárodní organizaci.

Správce může v případech nutných ke splnění zákonných povinností nebo na základě právního vyžádání ze strany veřejnoprávních orgánů České republiky, předat osobní údaje úřadům stanovených platnou legislativou a správním orgánům.

Příjemci osobních údajů jsou také osoby podílejících se subdodavatelskými pracemi na zajištění realizace smlouvy, služeb, plateb, dodání zboží nebo marketingu. 

IX.

Vaše práva 

Za podmínek stanovených v GDPR máte

Subjekt údajů má veškerá práva, která vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

X.

Cookies

V případě, že má Zákazník na svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm informace o chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných ELSORA Digital s.r.o., a to za účelem zajištění lepšího provozu internetových stránek. Změnit nastavení cookies

XI.

Závěrečná ustanovení 

Pokud dojde k úpravě tohoto našeho Prohlášení, bude upravená verze umístěna zde s uvedeným datem revize. Doporučujeme Zákazníkům průběžně pravidelně kontrolovat toto Prohlášení. Pokud budou v Prohlášení provedeny zásadní změny týkající se našich zvyklostí v ochraně osobních údajů, upozorníme na to Zákazníky ještě před vydáním nové verze Prohlášení formou e-mailové zprávy a na našich webových stránkách.

XII.

Zveřejnění Prohlášení a účinnost Prohlášení 

Toto Prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách ELSORA Digital s.r.o.

Toto Prohlášení nabývá účinnosti dnem 1.10.2021

Stáhnout